OKOLIE

Spišské Podhradie

V 12. storočí vzniklo mesto ako podhradie Spišského hradu, ktoré sa v 13. storočí vyvinulo na samostatné, od hradu nezávislé mestečko. Prvá písomná zmienka je z roku 1249. Spišské Podhradie bolo remeselným mestom s obmedzenými mestskými právami.
V meste sa zachovalo množstvo historických pamiatok:
– Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1258
– Barokový kostol a kláštor Milosrdných bratov z roku 1327
– Renesančná radnica z roku 1546
– Mariánsky stĺp z roku 1726
– Klasicistický evanjelický kostol z rokov 1799 – 1808
– Kaplnka z 19. Storočia
– Židovská synagóga z roku 1905 – jediná zachovaná synagóga na strednom Spiši
V mestečku Spišské Podhradie je zachovaných mnoho čarovných renesančných a barokových domčekov.
V roku 1993 bola pamiatková zóna Spišského Podhradia zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Spišská Kapitula

Pamiatková rezervácia ktorá leží na Martinskom vrchu nad mestom Spišské Podhradie, bola v roku roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bola to výlučne kňazská osada, od polovice 13. storočia bola sídlom prepoštstva a kapituly a od roku 1776 sídlom biskupstva.
Spišská Kapitula je sídlom cirkevnej správy nielen Spiša, ale aj Liptova a Oravy. Celá je obohnaná opevnením zo 16. storočia. Najstaršou časťou opevnenia je gotický strážny dom zo 14. storočia.

Ďalšie významné pamiatky:
– Baroková biskupská rezidencia (pôvodne románsky prepoštský palác)
– Kňazský seminár (pôvodne barokový kláštor z roku 1647)
– Baroková hodinová veža z roku 1741
– Neskororománska Katedrála sv. Matina z 20. Rokov 13. Storočia, s gotickými úpravami, s neskorogotickou kaplnkou Zápoľskovcov a piatimi gotickými krídlovými oltármi z čias od roku 1470 do roku 1499
– Kamenná plastika, nazývaná Leo albus (Biely lev) z 2. Polovice 13. Storočia

– najstaršia románska plastika na Slovensku (ktorá stála aj pred bránou penziónu St. Martin 🙂 )
– Gotická freska z roku 1317, znázorňujúca korunováciu uhorského kráľa Karola Róberta
– Stĺp sv. Jána Nepomuckého z roku 1732, patróna kňazského seminára Na centrálnej uličke, spájajúcej Hornú a Dolnú bránu, stoja kanónie

– domy pre kanonikov palácového typu, pôvodne gotické z 2. Tretiny 15. Storočia (v jednej takejto kanónií, sa nachádza aj náš Penzión St. Martin )

Baldovce

Obec Baldovce leží v Hornádskej kotline, na území historicky i prírodne veľmi zaujímavom. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1274. Názov je odvodený od komesa Balda, ktorý tu pôsobil v 13. Storočí. V súčastnosti má obec takmer 200 obyvateľov. Sakrálna dominanta – rímskokatolícky Kostol sv. Anny, vznikol na mieste pôvodného chrámu z roku 1761. Okolie kostola zdobia majestátne staré lipy. Baldovce zviditeľňujú hlavne sadrovo-železnaté minerálne pramene. Baldovská minerálka je vhodná pri niektorých chorobách tráviaceho traktu, obličkových a močových ciest a osteoporóze.

Bijacovce

Starobylá obec, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1258. V roku 1831 bola ohniskom Východoslovenského sedliackeho povstania na Spiši.

Najvýznamnejšie pamiatky sú:
– Románska rotunda z 1. Polovice 13. Storočia, zbarokizovaná v rokoch 1740-1757
– Rímskokatolícky románsky kostol z čias pred rokom 1260, goticky prestavaný, upravovaný v 19. a 20. Storočí
– Nástenné maľby zo 14. Storočia patria medzi najhodnotnejšie pamiatky gotiky na Slovensku
– Neskorobarokový kaštieľ Csákyovcov, postavený v rokoch 1780 – 1785, s parkom a s pôvodnými hospodárskymi budovami. Park okolo kaštieľa, je vyhlásený za chránený areál. V súčasnosti je kaštieľ sídlom SOU lesníckeho, ktoré pre turistické účely poskytuje ubytovacie i stravovacie kapacity novovybudovaného internátu.

GRANČ-PETROVCE

Vznikla zlúčením obcí Petrovce a Granč – prvé písomné zmienky z rokov 1292 a 1344. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je renesančný Kostol sv. Martina z roku 1626, najvzácnejší v kostole je renesančný, pôvodne hlavný, dnes bočný oltár sv. Martina biskupa z roku 1635 a zvony zo 17. Storočia. Významným rodákom je Štefan Petróczy (1876-1957), jeden z priekopníkov stavby vrtuľníkov. Narodil sa v neskorobarokovom Petróczyovskom kaštieli z 18. storočia, ktorý v súčasnosti slúži ako základná škola. V auguste 2004 sa uskutočnil nultý ročník „Goralského dňa“ pri príležitosti 100. výročia prisťahovania 14 goralských rodín zo Ždiaru.

JABLONOV

Jablonov patrí nepochybne k najstarším obciam na Spiši. Prvý krát sa spomína v listine uhorského kráľa Bela IV. z 19.9.1249. V listine sa uvádza ako zem „terra Almas“ (jabloňová zem) a raz ako obec (villa) Almas, ktorú daroval spišskému prepoštovi Matejovi Belov otec Ondrej II. Zničenú obec po tatárskom vpáde (1241-1242) doosídlil spišský prepošt nemeckými kolonistami, ktorým udelil práva mestečka. Mohli si zvoliť richtára a prísažných, dokonca v roku 1318 im udelil právo týždenných trhov. Lenže v roku 1388 sa Jablonovčania vzbúrili proti zemepánovi – spišskému prepoštovi. Preto ich kráľ Žigmund zbavil výsad a odvtedy sa Jablonov vyvíjal už iba ako poddanská dedina. Patril spočiatku spišskému prepoštovi a kapitule, koncom 18. storočia sa stal majetkom spišského biskupstva. Jablonov bol fíliou katedrálneho Kostola sv. Martina na Spišskej kapitule. Vzhľadom k jeho blízkosti k obci nebol v obci postavený chrám, až v roku 1827. Zasvätený bol sv. Márii Magdaléne. Nie je vylúčené, že v obci stála predtým kaplnka zasvätená tejto svätici. Inak si totiž len ťažko vysvetliť, prečo sa obraz sv. Márie Magdalény dostal do pečatného poľa obecného typária Jablonova, ktoré si obec dala vyrobiť už v roku 1788. V obci je viacero objektov zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka.

PONGRÁCOVCE

Prvá písomná zbierka pochádza z roku 1297. Najvýznamnejšou umelecko-historickou pamiatkou je gotický rímskokatolícky Kostol sv. Stanislava z konca 13. storočia v interiéri ktorého sú nástenné maľby z polovice 14. storočia a socha sv. Šebastiána z konca 15. storočia. Ďalšou pamiatkou je prícestná baroková kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého, pochádzajúca z 13. storočia. Známe sú aj nálezy bonzových predmetov z mladšej doby kamennej. Obec je doslova ponorená do sadovej zelene, ktorá dotvára jej charakteristická panorámu.

STUDENEC

Obec v tesnom susedstve Spišského Podhradia. Založili ju Nemci zo Spišského Podhradia, keď v roku 1258 dostali územie od Bela IV. Prvá písomná zmienka je z roku 1264. Od roku 1317 patrila do Spoločenstva spišských Sasov. V 15. storočí patrila do panstva Spišského hradu. Roku 1510 ju darovali Kaplnke Božieho tela v Spišskej Kapitule, od roku 1776 patrila spišskému semináru, v roku 1779 ju Mária Terézia darovala spišskému biskupovi. Počas celej histórie až dodnes si udržala svoj poľnohospodársky charakter. V obci je rímskokatolícky Kostol sv. Jozeva z roku 1892.

LEVOČA

Patrí svojimi historickými stavebnými pamiatkami k najvýznamnejším mestám na Slovensku. Na historickom námestí je viac ako 50 gotických, renesančných a ranobarokových domov. Po obvode historického jadra sú zachované časti mestských opevnení zo 14. a 15 storočia v dĺžke 2 km. V budove radnice z 15. storočia je umiestnené Spišské múzeum. Pred radnicou je klietka hanby z roku 1600. Chrám sv. Jakuba – národná kultúrna pamiatka a druhý naväčší kostol na Slovensku – postavený pred rokom 1400, bol na konci 15. storočia upravený v neskorogotickom štýle. Hlavný oltár je najvyšším dreveným neskorogotickým oltárom na svete. Toto dielo Majstra Pavla z Levoče je národnou kultúrnou pamiatkou. Severne od mesta stojí Mariánska hora, miesto každoročného najväčšieho stretnutia pútnikov na Slovensku. Od 13. storočia tu stála pútnická kaplnka, prebudovaná neskôr na menší kostol, začiatkom 20. storočia bola vysvätená neogotická Bazilika Panny Márie. V roku 1996 sa na márianskej púti zúčastnil pápež Ján Pavol II.

SPIŠSKÝ HRAD

Jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe (4 ha). V decembri 1993 bol hrad zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Výstavba hradu začala na prelome 11. a 12. storočia. Obývaný bol až do roku 1780, kedy ho zničil veľký požiar a opustili ho aj posledné vojenské jednotky. V 70. rokoch začala jeho rekonštrukcia a konzervácia a v roku 1983 bol sprístupnený. V súčasnosti patrí Spišský hrad pod správu Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči. V priestoroch horného hradu je sprístupnená expozícia archeologických nálezov z hradu a okolia a expozícia zbraní a militárií. Prístupná je aj zrekonštruovaná hradná kaplnka a veža donjon s vyhliadkou. Na dolnom nádvorí sú prístupné hradby s krásnou vyhliadkou a expozícia bojovej techniky.
( web: www.spisskyhrad.sk alebo www.spisskyhrad.com )

KOSTOL SV. DUCHA, ŽEHRA

Národná kultúrna pamiatka, ranogotický farský Kostol sv. Ducha z roku 1275, bol v roku 1993 zapísaný spolu so Spišským hradom a okolím do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Veľmi hodnotný je gotický a ranobarokový interiér. Najvzácnejšie sú stredoveké nástenné maľby z 13. až 15. storočia, najznámejšia z nich je freska Strom života.

KAŠTIEL V HODKOVCIACH

Kaštieľ dal postaviť zakladateľ rodu Csákyovcov na Spiši Štefan Csákyovcov na Spiši Štefan Csáky (1603-1662). Zriadil si tu aj nový majer. Celý tento komplex pomenoval „Castellum subarcense“ – kaštieľ v podhradí. Jeho potomok Emanuel Csáky ho dal v roku 1780 dobudovať. Vytvoril tak prepychové pánske sídlo podľa francúzskeho vzoru. V súčasnosti je kaštiel umiestnený Domov sociálnych služieb klientov s mentálnym postihnutím. V rámci tzv. sociálneho turizmu, ktorého cieľom je odstraňovať bariéry medzi postihnutými ľuďmi a majoritou, je kaštieľ zásluhou zamestnancov a pracovnej terapie klientov verejne prístupný. Návštevníci si môžu prezrieť salón Csákyovcov a rozsiahly kaštieľsky park s mytologickými sochami, fontánou, historickou kaplnkou, Csákyovským cintorínom a rôznou malou romantickou architektúrou.

SPIŠSKÝ JERUZALEM

Západne od Spišskej Kapituly, v lokalite Pažica, sa nachádza jedinečne zachovaný komplex barokovej kalvárie typu Jeruzalem. Ide o ojedinelú koncepciu sakrálnej krajiny, ktorá pripomína skutočný Jeruzalem. Jednotlivé miesta, spojené s utrpením Ježiša Krista, tu pripomínajú kaplnky, ktoré sú od seba vzájomne rozostavené vo vzdialenostiach zodpovedajúcich skutočným miestam v Jeruzaleme. Kalvárie tohto tzpu mali v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôli vojnám nebezpečné, veriacim umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú cestu. Kalvária pri Spišskej Kapitule, ktorá dnes nesie názov Spišský Jeruzalem, bola postavená v rokoch 1666-1675, pričom jej stavitelia využili aj vtedy už jestvujúce objekty (Kaplnka sv. Rozálie 1666, Kaplnka sv. Františka Xaverského 1669 a Kaplnka sv. Kríža 1675). Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.

SPIŠSKÝ HRADNÝ VRCH

Spišský hradný vrch bol v roku 1990 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku. Svojou genézou sa značne odlišuje od ostatných travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia. V spojení s hodnotami živej prírody, archeologickými nálezmi a historickou stavbou Spišského hradu je lokalita veľmi cenná.

DREVENÍK

Národná prírodná rezervácia, rozkladajúca sa na ploche 66,96 ha, leží neďaleko Spišského hradu. Je to najväčšie travertínové územie na Slovensku so skalnými mestami a 22 jaskyňami. Roklina Peklo a kamenné mestečko Kamenný raj sú najkrajšie. Dreveník je významnou archeologickou lokalitou, v ktorej sa našiel veľký počet predmetov, svedčiacich o tom, že tu boli sídliská – hradiská, pričom najstaršie pravdepodobne pochádza z obdobia pre 250.000 rokmi. V oblasti Dreveníka sú bohato zastúpené teplomilné i horské druhy flóry a fauny.

SIVÁ BRADA

Národná prírodná rezervácia Sivá Brada s plochou 19,55 Ha je 25 m vysoká travertínová kopa s priemerom 500 metrov, na vrchole s Kaplnkou sv. Kríža z roku 1675. Na niekoľkých miestach vyvierajú minerálne pramene zemito-uhličitej vody, ktorá obsahuje veľké množstvo soli, vďaka čomu sa tu vyskytuje ojedinelá a početná slanomilná vegetácia, ale aj suchomilná močiarna flóra.

KAŠTIEL V BIJACOVCIACH

Barokový kaštieľ, umiestnený uprostred rovinatého parku pochádza z 18. storočia. Spolu so svojím areálom bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Slúžil ako sídlo rodu Csákyovcov po vyhorení Spišského hradu v roku 1780. Rozmerný poschodový kaštieľ odzrkadľuje spôsob života na vidieckom panskom sídle. V súčasnosti tu sídli Stredná odborná škola lesnícka. V severnom tympanóne sú umiestnené mechanické bijúce hodiny. Plastická výplň južného tympanónu je označovaná ako erb rodu Csáky. V areáli návštevníkov zaujme Poľovnícke múzeum a zverník Daniela škvrnitého.

Adresa

Spišská Kapitula 15, 05304 Spisske Podhradie

Telefón

+421 948 957 977

Email 

kontakt@stmartin.sk